ixioides x bergeri - Mounts Sale (Tropiflora) (200804)
Second generation flowers
ixioides X bergeri, 3
Second generation flowers
ixioides X bergeri, 2
Newly acquired
ixioides X bergeri, 1