Tillandsia edithiae - Mounts Sale (Tropiflora) (200804)
edithiae 1
edithiae 2